Expectations in the Context of Giftedness Development as a Source of Methodological Issues in Pedagogy

Vladimir G. Ermakov, Francisk Skorina Gomel State University

Recommended Citation:
Ermakov, Vladimir G. (2016) ‘Expectations in the Context of Giftedness Development as a Source of Methodological Issues in Pedagogy’,
 Social Phenomena. 2016 3(6), pp. 66-73 (in Russian).

Abstract

The paper contains the description of the consequences for educational system and practice that arise from overly-high or false expectations for giftedness. The dangers of simplistic, one-sided approach to the pedagogical aspects of giftedness are outlined. The possibilities of methodological support of gifted students on the basis of complex modernization of the whole of education system are studied.

Keywords: expectations for giftedness, methodological problems of pedagogy, development prospects of educational system

Открыть на весь экран

References

 1. Ermakov, Vladimir G. (1998) Metodologicheskaya Osnova Mnogoaspektnoy Teorii Standartov i Kontrolya v Sisteme Obrazovaniya, NIO, Minsk.
 2. Ermakov, Vladimir G., Nechaev, Nikholay N. (2008) ‘Innovatsionnoe obrazovanie kak obekt teorii’, Psihologo-pedagogicheskie aspektyi razvitiya obrazovaniya: sb. statey, Vestnik MGLU, Ser.: Pedagogicheskaya antropologiya, Vol. 539, pp. 96–113 (in Russian).
 3. Ermakov, Vladimir G. (2010) ‘Developing Education and Philosophy’, Vestnik ekonomicheskoy integracii, 4, pp. 174–184 (in Russian).
 4. Ermakov, Vladimir G. (2010) ‘Philosophy and Economy of Developing Formation: Conceptual Aspect of Research’, Vestnik ekonomicheskoy integratsii, 3, pp. 160-173 (in Russian).
 5. Ermakov, Vladimir G. (2010) ‘Methodological Basis Functional and Economic Efficiency of Formation’, Vestnik ekonomicheskoy integratsii, 7, pp. 194-210 (in Russian).
 6. Ermakov, Vladimir G. (2012) ‘Functions and Structure of Tasks in Local Circulation of Axiomatic Theories’, Izvestiya Gomelskogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skorinyi, 2(72), pp. 45-52 (in Russian).
 7. Ermakov, Vladimir G. (2015) ‘Psychological, Pedagogical and Organizational Aspects of Mathematical Tournaments with Correction Trend’, Izvestiya Gomelskogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skorinyi, 2(89), pp. 36-41 (in Russian).
 8. Kosmodemyanskiy, Arkadiy A. (1975) Teoreticheskaya Mehanika i Sovremennaya Tehnika, 2nd ed, Prosveschenie, Moscow.
 9. Khostenko, Igor P., Zakharova, Nadezhda M. (2000) ‘Sravnenie Matematicheskih Umeniy Shkolnikov 90-h i 40-h Godov (prichinyi degradatsii i puti ee preodoleniya)’, Matematika i obschestvo. Matematicheskoe obrazovanie na rubezhe vekov: materialyi Vserossiyskoy konferentsii (Dubna, sentyabr 2000), MTsNMO, Moscow, pp. 182-185.
 10. Культурология: энциклопедия: в 2 т. Т. 1 / гл. ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 1392 с. (Серия «Summa culturologiae»). Kulturologiya: entsiklopediya: v 2 t. T. 1/gl. red. i avtor proekta S. Ya. Levit. -M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2007. -1392 s. (Seriya «Summa cultur-ologiae»).
 11. Malinetzky Georgy G., Podlazov Andrey V. (2011) ‘USE as a Catalyst for the Crisis of Russian Education’, Vestnik Moskovskogo universiteta, Seria 20: Pedagogicheskoe obrazovanie, 3,  pp. 18-59.
 12. Математика и общество // Математика в школе. – 1999. – № 1. – С. 71–72.
 13. Стрюков Г. А. О единстве критериального и нормативного подходов к оцениванию знаний учащегося // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 2. – С. 120–127.
 14. Тихомиров В. Рождение московской математической школы и Франция: выступление на русско-французском семинаре в МГУ // Семь искусств. – 2011. – № 7(20).